Eurochild: Groeiende ongelijkheid tussen kinderen

Op 14 november presenteerde Eurochild haar jaarlijkse European Semester Report, over de situatie van kinderen in 22 Europese landen.

Bij elk land staat waar de uitdagingen liggen op het gebied van kinderrechten. Save the Children leverde samen met Defence for Children een bijdrage aan het rapport met input over de situatie van kinderen in Nederland.

Armoede
De Europese cijfers laten zien dat armoede onder kinderen in Nederland het afgelopen jaar licht is gedaald. Ons land behoort opnieuw tot de ‘top’ van landen uit de Europese Unie. Echter, Nederland vergelijken met andere -  minder presterende landen - geeft een vertekend beeld van de Nederlandse situatie. Hierdoor wordt niet kritisch gekeken naar de tekortkomingen van Nederland om armoede onder kinderen structureel terug te dringen. Want nog steeds groeien volgens het CBS 292.000 kinderen in Nederland op in armoede. In een welvarend land als Nederland zou dat niet mogen.

Ook wordt aandacht besteed aan het Nederlandse toeslagenstelsel. Dit wordt vaak genoemd als een succesvolle factor om schuldenproblematiek aan te pakken. Het recent gepubliceerde rapport van de Algemene Rekenkamer laat echter zien dat het stelsel te complex is en tot schulden leidt. Vooral huishoudens met kinderen hebben vaker en langer te maken met toeslagschulden. Het huidige systeem, waaronder het sociale vangnet, is ontoereikend gezien de structurele armoede in Nederland. Van belang is ook om het tekort aan sociale en betaalbare woningen op de huizenmarkt aan te pakken.

Onderwijs
Het rapport besteedt tevens aandacht aan segregatie in het onderwijs en het tekort aan leraren. Zo worden de ongelijke kansen en scheiding in het onderwijssysteem benadrukt, waarbij kinderen met lager opgeleide ouders minder kansen hebben dan kinderen met hoger opgeleide ouders. Daarnaast moet Nederland werken aan inclusiever onderwijs.

Jeugdparticipatie en kennis van kinderrechten
De laatste jaren is steeds meer aandacht voor participatie van kinderen en jongeren. Toch ontbreekt het vaak aan kennis van kinderrechten om van betekenisvolle participatie te spreken. Er is geen toets om te checken of nieuwe maatregelen en beleid in lijn zijn met de kinderrechten uit het VN-Kinderrechtenverdrag. Uit een enquĂȘte van de Nederlandse Jeugdraad volgt dat slechts 34% van de jongeren het verdrag kent. Het is dus noodzakelijk dat politici, beleidsmakers en professionals die met kinderen werken kennis hebben van kinderrechten.

Aanbeveling
De aanbeveling voor 2020 is dan ook dat Nederland maatregelen neemt om kennis en begrip van kinderrechten te vergroten onder kinderen, jongeren en professionals, zodat betekenisvolle participatie structureel wordt verzekerd en het belang van het kind centraal komt te staan.

Lees hier het rapport