Kinderrechtenhelpdesk voor kinderen die te maken krijgen met jeugdzorg

Nederland is een welvarend land. Toch leven 350.000 Nederlandse kinderen onder de armoedegrens. Veel jongens en meisjes gaan niet naar school en regelmatig worden kinderen uit huis geplaatst omdat ze thuis niet veilig kunnen opgroeien. 100.000 kinderen per jaar komen in aanraking met jeugdzorg.

Vanaf 2015 verandert het een en ander in de jeugdzorg. Rijk en provincies dragen hun verantwoordelijkheid over aan de gemeenten. Dit brengt veranderingen met zich mee voor de rechtspositie van kinderen. Daarom is Save the Children een samenwerking aangegaan met de kinderrechtenorganisatie Defence for Children (DCI). Samen zien we erop toe dat het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind wordt nageleefd.


Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2017


Doel
We bereiken direct 250 kinderen met juridisch advies en bemiddeling. Door structurele beleidsveranderingen verbeteren de toegang en kwaliteit van de jeugdhulpverlening, waarvan, indirect, 100.000 kinderen profiteren.


Activiteiten
Save the Children ondersteunt de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children op het terrein van de Jeugdzorg. Deze Kinderrechtenhelpdesk geeft kinderen, ouders en professionals advies over de jeugdzorg, en bemiddelt als dat nodig is. Verder doet zij onderzoek en geeft beleidsaanbevelingen. Waar nodig lobbyt zij, lokaal en internationaal, voor een goede wet- en regelgeving en goed beleid. Vanwege de hierboven genoemde veranderingen in de jeugdzorg, verwachten we dat de Kinderrechtenhelpdesk in 2015 vaker zal worden ingeschakeld.


Financiering
Save the Children Nederland financiert het project vier jaar lang voor € 80.000,00 per jaar (totaal € 320.000,00) uit eigen middelen, met steun van haar donateurs.

Geef kwetsbare kinderen een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer