Skip to main content
96ff38c9-5ccc-4c38-bbcc-72e56ceaa203.jpg.webp

De Speaking Minds-methode

Speaking Minds brengt moeilijk bereikbare jongeren en beleidsmedewerkers van gemeenten bij elkaar. Samen buigen ze zich over het gemeentelijk armoedebeleid. Dankzij onze methode ontstaat een heldere dialoog en een duurzame samenwerking.

1. Gemeenten melden zich aan  
Bij slechts 18% van de gemeenten krijgen kinderen en jongeren de kans om actief mee te denken over de invulling van het armoedebeleid. Terwijl het ze wel rechtstreeks raakt. Om dat probleem op te kunnen lossen, is Speaking Minds ontwikkeld. Voor gemeenten kan onze methode een eerste stap zijn naar structurele jongerenparticipatie en tevens invulling geven aan de 'Klijnsma-gelden', de door de overheid beschikbaar gestelde 100 miljoen euro extra voor kinderen in armoede.

2. Deelnemers bij elkaar brengen  
Nadat gemeenten zich bij Stimulansz hebben aangemeld, gaat Save the Children via ROC’s op zoek naar jongeren die de gemeente willen adviseren. Dankzij ons netwerk en onze expertise kunnen we jongeren uit achterstandssituaties die vaak moeilijk bereikbaar zijn voor gemeenten in contact te brengen met beleidsmakers.

3. De gemeente komt met een onderzoeksvraag  
Beleidsmedewerkers van de gemeenten volgen voor de start van het traject een kinderrechtenworkshop van Defence for Children. Daarin krijgen ze uitleg over het VN-kinderrechtenverdrag en krijgen ondersteuning bij het helder krijgen van het vraagstuk dat centraal moet komen te staan. Het moet concreet en maatschappelijk relevant zijn en aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Bovendien moet de gemeente zeker weten dat ze binnen een half jaar daadwerkelijk iets met het beleidsvraagstuk gaat doen.

4. De jongeren gaan aan de slag  
In een aantal wekelijkse bijeenkomsten krijgen de jongeren informatie en praktische opdrachten om tot een goed advies te komen. De bijeenkomsten worden geleid door een trainer van Speaking Minds. De deelnemers leren onder meer hoe gemeenten werken en hoe ze invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Ook krijgen ze onderzoeksvaardigheden en gespreks- en presentatietechnieken aangeleerd, zodat ze onderzoek kunnen doen en hun adviezen goed kunnen overbrengen.

5. De jongeren presenteren hun advies  
De jongeren leggen hun adviezen niet vast in een uitgebreid rapport, maar presenteren die aan de hand van de door henzelf gemaakte foto’s, voorzien van een korte toelichting. In een slotbijeenkomst met alle betrokkenen wordt de presentatie overhandigd aan de wethouder en de betrokken beleidsmedewerkers. Door middel van gesprekstafels gaat de gemeente met de jongeren in gesprek over de adviezen en aanbevelingen.

6. Evaluatie & aanscherping methode  
Na de presentatie bespreekt de trainer met de jongeren wat er in het traject wel en niet goed ging en wat er in het vervolg anders zou kunnen. Ook met de gemeente wordt het traject geëvalueerd. Zo scherpen wij de Speaking Minds-methode steeds verder aan. Tot nu toe zijn de ervaringen van zowel gemeenten en ROC’s als jongeren zeer positief. Jongeren zijn heel blij dat er eindelijk eens mét hen gepraat wordt in plaats van óver hen en dat er naar hen geluisterd wordt; gemeenten vinden het een leerzaam en tijdbesparend initiatief.

7 (optioneel). Stage of werkervaringsplek voor de jongeren   
Sommige ROC’s bieden een vervolgmodule aan in de vorm van een stage of werkervaringsplek. Zo adviseerde de jongerendenktank in Utrecht om scholieren voorlichting te geven over omgaan met geld. Een aantal van deze jongeren heeft in het kader van een werkervaringsplek voorlichting over schulden gegeven op middelbare scholen.

8. De gemeente geeft terugkoppeling  
Binnen een half jaar na de start van het project laat de gemeente de jongeren weten wat er met hun adviezen is gebeurd. De jongeren kunnen op hun beurt hun ervaringen delen die zij in het optionele onderdeel hebben opgedaan.

“Die terugkoppeling is essentieel”, aldus trainer Marjolein Weidema. “Jongeren geven telkens aan dat zij zich niet serieus genomen voelen. Daarom is het voor hen enorm belangrijk dat er nu wel naar hen geluisterd wordt. Dat geeft hen zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat ze meer vertrouwen krijgen in de overheid.”

9. Jongeren blijven betrokken  
Stimulansz ziet erop toe dat gemeenten het niet bij een eenmalig experiment houden, maar dat jongerenparticipatie een duurzaam onderdeel blijft van het gemeentelijk armoedebeleid. Door jongeren blijvend te betrekken bij het armoedebeleid, kunnen problemen nu en in de toekomst voorkomen worden. Bijkomend voordeel is dat de deelnemende jongeren vaardigheden hebben ontwikkeld waar ze de rest van hun leven wat aan hebben.