Kindernoodhulpfonds

Door de combinatie van conflicten, klimaatverandering en COVID-19 heeft Save the Children de behoefte aan humanitaire hulp de afgelopen jaren sterk zien toenemen. Als gevolg van het veranderende weerbeeld is bijvoorbeeld het aantal natuurrampen in frequentie en kracht toegenomen. Door aanhoudende conflicten zijn miljoenen mensen op de vlucht. En de gevolgen van de coronapandemie leiden tot verdere verdrukking van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Het verschil tussen arm en rijk was niet eerder zo voelbaar.

Een simpele oplossing voor een complex probleem

De grootste impact van iedere crisis is die op de levens van kinderen. Het zijn vaak kinderen die in geval van een crisis nauwelijks te eten hebben, sneller ondervoed raken, die niet meer naar school kunnen of die hun huis en soms zelfs hun ouders verliezen.

Dankzij het KinderNoodhulpFonds zijn wij in staat om op
de meest cruciale momenten van hun leven, kinderen de hulp te bieden die zij nodig hebben. Onvoorwaardelijk.

De grote veranderingen in de wereld en de daarmee gemoeide behoefte aan humanitaire ondersteuning, betekenen dat wij als internationale hulporganisatie onze aanpak daar continu op aan moeten passen. We kunnen niet wachten tot de volgende ramp zich aandient, we moeten vandáág al voorbereid zijn op de ramp van morgen. Het flexibele karakter van één wereldwijd Save the Children KinderNoodhulpFonds helpt ons snel te kunnen handelen.

Het idee is simpel. Vijftien Save the Children kantoren – waaronder Nederland – hebben
in 2021 hun individuele noodhulpfondsen samengebracht in één internationaal fonds. Dit fonds wordt centraal aangestuurd en aangevuld met flexibele giften die wij gedurende het jaar ontvangen van supporters afkomstig uit verschillende landen. Deze aanpak is efficiënt, snel én flexibel. Wanneer er zich een acute ramp voordoet kan Save the Children direct financiële middelen uit het fonds vrijmaken om lokale teams en partners te ondersteunen. Zo kunnen we er in die eerste, cruciale uren na een ramp zijn voor kinderen die ons nodig hebben en ze voorzien van levensreddende hulp, voedsel en onderdak.

Het KinderNoodhulpFonds richt zich op landen waar de grootste noden zijn. Hierbij baseren wij ons op een index van de Europese Commissie, de INFORM Severity Index. Landen in humanitaire crisis krijgen een cijfer van 1 tot 5, waarbij 5 de meest ernstige situaties uitdrukt. In de tweede helft van 2021 heeft het KinderNood-hulpFonds hulp kunnen bieden aan bijvoorbeeld Jemen, Ethiopië, Afghanistan, Syrië, DRC, Nigeria, Zuid-Soedan, Somalië en Haïti. Al deze landen – met uitzondering van Haïti (3.6) scoorden op dat moment een 4 of hoger. Jemen scoorde bijvoorbeeld een 4.9, in dat land zijn meer dan 20,7 miljoen mensen in nood.

Snel en flexibel inzetbaar bij acute rampen

Een van de belangrijkste kenmerken van het KinderNoodhulpFonds is dat we snel financiële middelen beschikbaar kunnen maken om humanitaire operaties – waar ook ter wereld – te ondersteunen. Deze manier van financieren van onze noodhulpprogramma’s vormt een belangrijke aanvulling op onze werkwijze, omdat het opzetten van een fondsenwervende campagne of het indienen van een aanvraag bij een subsidieaanvraag bij een institutionele donateur, vaak veel meer tijd in beslag neemt.Tijd die we niet altijd hebben.

In de eerste maanden van het bestaan van het KinderNoodhulpFonds wisten we 55% van de aanvragen vanuit onze landenkantoren binnen 48 uur te honoreren met een belangrijke financiële impuls om de hulpverlening na een ramp op gang te brengen én te houden. Maar dit lukt nog niet altijd. Het monitoren en verbeteren van de reactiesnelheid heeft daarom onze voortdurende aandacht en prioriteit.

Ja, ik word donateur

Bangladesh

In maart 2021 verwoestte een tweede, grote brand in vluchtelingenkamp Cox’s Bazar het onderkomen van ruim 3.500 Rohingya. “We maken ons zorgen over de impact die deze nieuwe brand heeft op kinderen. Velen zijn hun huis, school en kindvriendelijke speelplekken door de brand kwijtgeraakt.” – Onno van Manen, Landen Directeur Bangladesh.

Het KinderNoodhulpFonds heeft ervoor gezorgd dat het team in Bangladesh de getroffen bewoners en hun kinderen direct kon ondersteunen bij hun eerste levensbehoeftes.

Langzame en onzichtbare rampen

Sommige rampen krijgen meer media-aandacht dan andere. Sterker nog, veel crisissen halen het nieuws nauwelijks of helemaal niet. Dit maakt het lastiger om financiële middelen te werven om onze noodhulp te bekostigen. Het KinderNoodhulpFonds stelt ons in staat om hulp te bieden daar waar het nodig is, ook aan onzichtbare rampen waar de media geen aandacht aan schenken. Naast hulp bij acute rampen als overstromingen, aardbevingen of orkanen is

er binnen het fonds ook aandacht voor de financiering van langzame rampen, of de periode na een acute ramp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gevolgen van aanhoudende droogte, of verwoestingen en migraties door conflict. Juist deze langdurige humanitaire crisissen krijgen te maken met gebrek aan financiering.Vanuit het fonds kunnen we deze programma’s financiële impulsen geven wanneer dat nodig is.

Zuid-Soedan

Het aflopen van financiering voor programma’s in Zuid- Soedan en het uitblijven van vervolg financiering bracht onze kritieke hulp op het gebied van gezondheid en voeding in gevaar. Dankzij het KinderNoodhulpFonds konden wij deze hulp blijven bieden aan ruim 16.000 mensen.

Adut* (1,5) woont met haar moeder Jane* (39) en vijf broertjes en zusjes in Bor, een stad in Zuid-Soedan. Het gebied is hard getroffen door natuurgeweld en oplaaiende conflicten.Adut’s vader werkt buiten de stad en komt maar een paar keer per jaar op bezoek. Moeder Jane is de enige dagelijkse kostwinner voor het gezin. Bij een overstroming verloor zij hun huis en waar ze nu leeft zijn de omstandigheden
extra moeilijk, omdat ze niet haar eigen voedsel kan verbouwen. Adut
is te vroeg geboren en had veel gezondheidsproblemen. Ze raakte verzwakt, ondervoed en ziek, mede door het gebrek aan voldoende voedingsstoffen en slechte hygiëne. Jane sloot zich aan bij een Moeders voor Moeders programma van Save the Children, waar ze ondersteund werd met advies over borstvoeding, het bereiden van voedzame maaltijden voor haar kinderen en basisvoorzieningen als voedingsmiddelen en hygiëne kits. Jane is nu in staat om beter voor haar kinderen te zorgen, in het bijzonder Adut, die zij borstvoeding geeft tot een leeftijd van 2 jaar.

* namen in dit verhaal zijn aangepast wegens privacy redenen

Anticiperen op wat komen gaat

Hoewel rampen zich niet altijd laten voorspellen, worden bepaalde delen van de wereld aanmerkelijk vaker getroffen door bijvoorbeeld natuurgeweld dan anderen. Door
vooruit te denken en voorbereidingen te treffen kunnen we direct in actie komen als het noodlot toeslaat. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van strategisch gepositioneerde opslagruimtes met noodhulpgoederen, het maken van een plan van aanpak voor noodzakelijke, vroege interventies of het voorlichten en trainen van de lokale bevolking over hoe te handelen in geval van een ramp.Voorbereiding bevordert niet alleen de effectiviteit en de snelheid waarmee de hulpverlening op gang komt, maar beperkt ook de schade

voor getroffen families. In 2021 is er vanuit het KinderNoodhulpFonds budget beschikbaar gemaakt waarmee landenteams zich beter kunnen voorbereiden op komende rampen en het is onze intentie om dit ook in de komende jaren te blijven doen.

In 2021 is er vanuit het fonds budget vrijgemaakt ten behoeve van voorbereidende maatregelen. Voorbeelden van landen die hiervoor financiële ondersteuning hebben ontvangen zijn Bangladesh, Ethiopië, Libanon, Zuid-Soedan, Syrië, Oeganda en Jemen.

Libanon

Libanon kampt al lange tijd met crisis op crisis. Een langdurige toestroom van vluchtelingen vanuit Syrië, de COVID-19 pandemie, de allesverwoestende explosie in de haven van Beiroet op 4 augustus 2020, het politieke tumult als gevolg daarvan en het ineenstorten van de economie hebben geleid tot een verdere verslechtering van de omstandigheden voor de bevolking. In het bijzonder de meest kwetsbare families en hun kinderen. Bijvoorbeeld een hoge mate van voedselonzekerheid en toename van ondervoeding. De humanitaire situatie is complex en heeft geen lineair verloop. Save the Children Libanon reageert op deze crisis door hulp te bieden bij lokale kleinere pieken in hulpbehoefte, alsmede door zich voor te bereiden op het nog te verwachten dieptepunt van de crisis. Deze voorbereidingen worden met steun uit het KinderNoodhulpFonds getroffen.

Onvoorwaardelijk 
Het voelt wellicht onwennig om te geven voor een crisis die misschien nog niet heeft plaatsgevonden. Wij begrijpen dat wij hiermee een beroep doen op uw vertrouwen in onze organisatie en de manier waarop wij werken. Wij hopen dat u na het lezen van deze tekst begrijpt dat de complexe wereld waarin wij werken, vraagt om deze specifieke aanpak.

Bescherm kinderen in crisis

In noodsituaties zoals het conflict in Oekraïne en de hongersnood in de Hoorn van Afrika is het cruciaal om snel te kunnen reageren. Jouw gift aan het Kindernoodhulpfonds is hard nodig!

Doneer nu
>