Save the Children tekent convenant met verzekeraars over verantwoord beleggen

Vandaag ondertekenden de verzekeringssector, maatschappelijke organisaties waaronder Save the Children, de vakbeweging, de minister van BHOS en de minister van Financiën, het IMVO Convenant Verzekeringssector.

​Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale keten en zo problemen zoals kinder- en mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed te voorkomen en aan te pakken.

Uniek convenant in wereldwijde verzekeringssector
De Nederlandse verzekeringssector investeert momenteel zo’n 500 miljard euro in bedrijven en overheden. Hiermee hebben zij mogelijkheden om invloed uit te oefenen op beleid en praktijkuitvoering.  Verzekeraars opereren sinds 2012 al volgens de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond. Met dit convenant sluit de Nederlandse verzekeringssector als eerste ter wereld binnen deze sector, een bredere en ambitieuzere overeenkomst die zich inzet voor thema’s op het gebied van zowel milieu en sociale omstandigheden als ondernemingsbestuur (de zogenoemde ESG-thema’s). De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale organisaties en VN richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten en gaat zich daarnaast inzetten voor o.a. dierenrechten.
 
Samenwerken om problemen te voorkomen en aan te pakken
Convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-convenanten) zijn bedoeld om samenwerking tot stand te brengen tussen betrokken partijen om problemen in de internationale keten te voorkomen en aan te pakken. Van verzekeraars wordt verwacht dat zij een goede inschatting maken van de risico’s en waar nodig hun beleid hierop aan passen.

In het eerste jaar starten de partijen met gezamenlijke projecten op het gebied van energietransitie en klimaatverandering. Door hierop samen te werken, krijgen partijen meer inzicht in de risico’s op dit gebied en kunnen acties worden ondernomen om deze aan te pakken. Men gaat elkaar aanspreken op afgesproken doelstellingen en werkt samen aan oplossingen.

Zevende convenant
Het Convenant Verzekeringssector is het zevende op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Vijf daarvan zijn onder begeleiding van de SER tot stand gekomen. Convenanten voor onder andere de pensioensector, sierteelt, land- en tuinbouw, natuursteen en de metallurgische industrie zijn in voorbereiding. De convenanten volgen het SER-advies van 2014 over Internationaal MVO.

Dit IMVO Convenant Verzekeringssector is namens alle leden ondertekend door het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland. Daarnaast ondertekenen de FNV, Natuur & Milieu, World Animal Protection, Amnesty International Nederland, PAX, Oxfam Novib en Save the Children. Ook tekenen de ministers Hoekstra van Financiën en Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De SER faciliteert het convenant en het nakomen van de afspraken.