Skip to main content
Tweede-Kamer.png

Problemen oplossen gebeurt in de praktijk, maar begint vaak bij nieuwe wetgeving en aangepaste prioriteiten.

Beleidsbeïnvloeding

Save the Children komt op voor de belangen en rechten van kinderen wereldwijd. Advocacy, oftewel belangenbehartiging, gaat over het pleiten voor een bepaald belang, door bijvoorbeeld aandacht voor een onderwerp te vragen of door zelf een standpunt in te nemen.

Lobbyen is het overtuigen van iemand om bepaald beleid of wetgeving aan te passen. Onze lobby en advocacy afdeling richt zich dus op het beïnvloeden van beleid en wetgeving bij overheden en uitvoerende organisaties, zowel in het binnen- als in het buitenland, om voor de belangen van kinderen op te komen. We onderhouden direct contact met relevante ambtenaren op verschillende ministeries, leden uit de Tweede Kamer, kabinetsleden en adviesorganen. Daar waar we advocacy mogelijkheden zien, werken we samen met anderen om onze boodschappen te versterken.

 

LEES MEER OVER ONZE SAMENWERKINGSVERBANDEN >

microsoftteams

Twee kamerleden bezoeken Save the Children in Gaziantep, Turkije

Hoe doen we dit?  
Advocacy doen we op verschillende manieren. We delen bijvoorbeeld rapporten en beleidsaanbevelingen, gebaseerd op wat onze collega's zien in hun werk. We gaan in gesprek met ambtenaren om onze grootste zorgen te delen. Soms nodigen we politici of ambtenaren uit voor een werkbezoek in Nederland of in het buitenland, om hen beter te informeren over wat we doen. We bieden petities aan om aandacht te vragen voor bepaalde onderwerpen. Ook proberen we invloed uit te oefenen op beleid door het publiekelijk (via bijvoorbeeld media of demonstraties) kenbaar maken van onze standpunten, een maatschappelijk bewustzijn te creëren en ervoor te zorgen dat de stemmen van kinderen worden gehoord. 

Lobby vanuit Nederland 
Save the Children vindt dat elk kind een kans verdient, waar het ook geboren wordt. En niet alleen de kans om in leven te blijven, maar ook een kans om je toekomst zelf in te richten en je dromen te realiseren. Daarom voeren wij actief lobby op verschillende thema’s: youth empowerment, mentale gezondheid, klimaat, noodhulp, armoede in Nederland, ondervoeding en kinderarbeid. Hiernaast spreken we ons ook uit tegen de krimpende beweegruimte voor maatschappelijke organisaties 

Lees het laatste nieuws uit Nederland

Een gezonde en duurzame wereld is een kinderrecht

18 Sep 2023

Overheden moeten erkennen dat niets doen aan de klimaatcrisis een schending van de rechten van het kind is. Ze moeten actie ondernemen om milieuvervuiling en klimaatverandering te bestrijden, zo heeft het VN Kinderrechtencomité bevestigd.

Lees meer

Miljoenennota kabinet lost noodsituatie kwetsbare kinderen niet op

19 Sep 2023

De aankondigingen tijdens Prinsjesdag baren ons grote zorgen. De meest kwetsbare kinderen worden in de nieuwe begroting over het hoofd gezien.

Lees meer

Wereldarmoededag: Oproep aan de politieke partijen

17 Okt 2023

In een klas van 32 kinderen, leven er gemiddeld 2 in armoede in Nederland. Artikel 26 van het kinderrechtenverdrag zegt dat alle kinderen recht hebben op sociale voorzieningen. In Nederland gaat dit niet altijd goed.

Lees meer

Youth empowerment 
Eén van onze grote speerpunten is youth empowerment. Save the Children wil dat kinderen en jongeren op een betekenisvolle manier meedoen in de maatschappij. We bouwen op jaren van kennis en ervaring uit onze programma's en zien dat toegang tot fatsoenlijk en productief werk en financiële betrokkenheid ontzettend belangrijk zijn voor de weerbaarheid van jongeren. Daarom roepen we politici en de overheid op om mogelijkheden voor kwalitatief goede (vak)opleidingen voor jongeren te financieren, in binnen- en buitenland, zodat zij zelfstandig meedoen in en bijdragen aan de maatschappij.  

Mentale gezondheid en psychosociale steun (MHPSS)  
Het verwerken en uitdrukken van emoties is ontzettend belangrijk voor het welzijn van een kind. Kinderen met een vlucht- of migratieachtergrond en/of financiële problemen lopen meer risico op problemen met hun mentaal welzijn. Maar kinderen zijn weerbaar en veerkrachtig, vooral wanneer hun omgeving hen hierin steunt. Hoewel er groeiende aandacht is voor het mentaal welzijn van jongeren op nationaal en internationaal niveau, blijven concrete acties en budgetten achter. Daarom roepen wij op dat politici en beleidsmakers niet alleen praten over hun ambitie om het mentaal welzijn van kinderen te versterken, maar om woorden om te zetten in daden. In Nederland en andere landen doen wij dit via TeamUp. Lees meer over MHPSS.  

Kinderen en klimaat 
Save the Children komt op voor de generatie met de langste toekomst. We steunen kinderen en jongeren die buitenproportioneel worden getroffen door klimaatveranderingen. We pleiten dat zij onderdeel van de oplossing zijn en inspraak hebben in beslissingen om de klimaatcrisis aan te pakken. Niet alleen kinderen en jongeren in Nederland, over Nederland. Ook kinderen en jongeren elders in de wereld die nu al inspraak hebben in het Nederlandse beleid over ontwikkelingssamenwerking, maar waar klimaat als onderwerp nog mist. Lees meer over wat wij doen met klimaat.  

afbeelding

Initiatiefwet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
De overheid wil dat er een wet komt die bedrijven verplicht om te ondernemen met respect voor mens, milieu en klimaat in hun wereldwijde ketens. Save the Children is ook betrokken bij gesprekken en onderhandelingen over de IMVO-convenanten, ook wel overeenkomsten, in verschillende Nederlandse bedrijfssectoren. Door deze overeenkomsten zetten wij ons in om risico's met betrekking tot kinderrechten te voorkomen. Zo vragen we aandacht bij ministeries en politici voor de integratie van de internationale richtlijnen Children's Rights and Business Principles (CRBP) bij activiteiten en beleid over bedrijven en mensenrechten. Ook hebben we corporate partnerships met diverse nationale en internationale bedrijven.  

Accountability 
Kinderen kunnen niet volledig van hun rechten genieten als deze niet in de praktijk worden uitgevoerd. Op verschillende manieren lobbyen we voor dat actoren zich bewust zijn van hun plicht om kinderrechten te beschermen en na te leven. Naar bedrijven en de Nederlandse overheid bijvoorbeeld, om misstanden te voorkomen en het Kinderrechtenverdrag na te leven. Maar ook naar partijen die zich bezighouden met schendingen tegen mensenrechten. We vragen specifieke aandacht voor schendingen en misdaden tegen kinderen of die kinderen treffen. Beleid en procedures om straffeloosheid aan te pakken moeten oog hebben voor de kwetsbaarheid van kinderen die getroffen zijn, om hen te beschermen maar ook om hen gerechtigheid te geven.  
 
Lobby internationaal 
Save the Children heeft wereldwijd vier regionale lobbykantoren: in Brussel, Genève, Addis Abeba en New York. We richten ons niet alleen op overheden van landen, maar ook op internationale groepen en organisaties. Op deze manier zorgen we ervoor dat we regionaal en internationaal kunnen opkomen voor de rechten van kinderen. Binnen de Save the Children beweging delen we informatie, kennis en materialen en vormen we gezamenlijk onze standpunten. Krachtenbundeling binnen onze wereldwijde organisatie: soms versterken anderen ons werk, soms dragen wij bij aan dat van hen. Als Save the Children Nederland dragen we zo bij aan de invloed die Save the Children wereldwijd uitoefent, bijvoorbeeld bij de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU).